ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

c01

ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

c02

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

c03

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

c04

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

c05

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

c07

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

c08

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

c09

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

c10

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & MARKETING

c11

 

 

(Τα εδώ αναφερόμενα στοιχεία είναι ενδεικτικά και μόνο για την προβολή των βασικών δυνατοτήτων της εφαρμογής.)
Menu